Zoeken

Leveringsvoorwaarden


Onze doelstelling is om onze leveringsvoorwaarden duidelijk en zonder zogenaamde kleine lettertjes naar onze klanten te presenteren. Indien onverhoopt toch iets niet duidelijk is vragen wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan de transparantheid van onze leveringsvoorwaarden verder vergroten. 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten voor de verkoop van producten door Atelier Gerard Hartzuiker en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: D1981.
Wijze van bestellen
Bestellingen kunnen per post, fax, telefoon, e-mail of rechtstreeks via onze website aan ons worden opgegeven. 

Bij de levering van de door u bestelde producten ontvangt u tevens de factuur van uw bestelling. Orders worden zoveel mogelijk binnen tien werkdagen na bestelling uitgevoerd één en ander is mede afhankelijk of het artikel op voorraad is en van de door u gekozen betalingswijze.

Wijze van bestellen buiten Nederland. 
Van bestellingen die buiten Nederland worden afgeleverd worden de porto - en behandelingskosten doorberekend. Deze prijs is afhankelijk van het bedrag dat de in het betreffende land handelende vervoersmaatschappij rekent. Desgevraagd ontvangt u van ons een prijsopgave inclusief de verschuldigde verzend- en portokosten. 

Speciale aanbiedingen op onze website zijn geldig zolang ze op onze website staan vermeld en de hier eventuele bij vermelde einddatum niet is verstreken. 

Wijze van betaling. 
Bestellingen dienen vergezeld te gaan van een opgave betreffende de wijze van betaling. U heeft daarbij de keuze uit de volgende mogelijkheden:

1. iDeal
2. Het verschuldigde bedrag vooruitbetalen per bank.
3. Paypal ( betalen met uw creditcard ) alleen voor bedragen onder de 200 euro bij ons.

Bestellingen die op voorraad zijn, worden verstuurd zodra uw betaling door ons is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van de door Gerard Hartzuiker geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Gerard Hartzuiker verschuldigd bent, hebt voldaan. 
 
Levering 
De meeste zilveren honden zijn op voorraad leverbaar. Voor een bestelling met vergulden of gouden artikelen hebben wij een levertijd van ongeveer 10 werkdagen.

Alle bestellingen worden uitsluitend verzonden bij vooruitbetaling, in sommige gevallen wordt hiervan afgeweken. 

U kunt ook bestellen door ons een e-mail, fax of brief te zenden.

De maximale levertermijn is 30 dagen. Indien deze overschreden wordt, om welke redenen dan ook, wordt u hiervan in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden, om kosteloos de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen aan u terug betaald.
Atelier Gerard Hartzuiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn. 

Afkoelingsperiode 
Na ontvangt van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van zeven dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product na melding te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de zending nog volledig in tact is. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 werkdagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen, exclusief eventuele door aanbieder betaalde rembourskosten, terugbetalen. 
Wanneer u een beroep wilt doen op deze afkoelingsregeling neemt u dan direct contact met ons op. Niet goed, geld terug


Beschadiging 
Indien aan de zending iets ontbreekt, defect of beschadigd is, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst aan ons te melden: telefoon: +31(0)72-58 18 468 (tijdens kantooruren) of per e-mail.
Wij zullen dan in overleg proberen tot een snelle en passende oplossing te komen. De consument kan de aanbieder ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 werkdagen na melding hiervan door ons hersteld. 

Retourzendigen  
Retourzendingen dient u altijd eerst aan ons te melden.
BELANGRIJK. Retourzendingen dienen altijd gefrankeerd ( aangetekend ) te worden teruggestuurd, tenzij anders wordt overeengekomen. Klachten en/of reclames die langer dan zeven dagen na ontvangst van de goederen aan ons worden gemeld worden niet meer in behandeling genomen, tenzij dit een fabricage - of productiefout betreft. 

Uw privacy 
Vul bij een schriftelijke bestelling het bestelformulier (of een kopie hiervan) volledig in en vergeet daarbij niet uw naam en adres in te vullen. Vermeld tevens uw telefoonnummer, zodat wij bij eventuele vragen contact met u kunnen opnemen. 

De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door ons bedrijf gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar. 

Uw telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt wanneer er vragen over uw bestelling zijn, wij u een alternatief aan willen bieden voor een artikel dat niet (meer) leverbaar is of wij een vraag hebben over de betaling. 

Als u heeft aangegeven toestemming te verlenen mailing aan u te versturen, kunt u dit ten alle tijde wijzigen of stoppen. 

Op aanvraag via e-mail, fax of brief verstrekken wij u alle gegevens die wij van u geregistreerd hebben. U kunt ons via e-mail, fax of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of deze geheel te verwijderen.

Modelwijzingen 
De modellen zijn niet specifiek op ware grootte afgebeeld. 
Voor alle modellen geldt een voorbehoud op prijswijziging, modelverwijzing en kleurafwijkingen. Goud, zilver, glans en licht kunnen nooit de realiteit imiteren op uw computerscherm.
 
De prijzen 
Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW.
Een minimum bestelbedrag wordt niet gehanteerd. Denk hierbij wel aan de verzendkosten.
Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk. Op onze algemene website kunt u de dagelijkse goud en zilverprijs vinden onder algemene informatie goud en zilver.

Prijsopgaven 
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, accijnzen, etcetera, en gelden of winkel of werkplaats. 
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

Verzenddienst 
Alle producten worden verzonden met POSTNL.

Uw garantie 
Wij staan volledig achter de kwaliteit van de producten en stoffen die worden aangeboden. Omdat wij van mening zijn dat tevreden klanten onze beste reclame is, zullen wij al het mogelijke doen, om eventuele klachten op te lossen.

Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, en dergelijke. 
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst. 
De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of versterkte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

Klachten 
Wij zijn een kleine onderneming met korte lijnen; indien u toch klachten heeft, zullen wij al het mogelijke doen om de klacht binnen 14 werkdagen naar tevredenheid op te lossen. U kunt uw klacht elektronisch of schriftelijk indienen. 
Erkenning elektronische communicatie 
De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect hiervan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Als aanbieder houden wij ons aan de Nederlandse wet - en regelgeving met speciale aandacht voor consumenten wetgeving. Wij zijn op de hoogte van de in de Nederlandse wet - en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van consumenten. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumenten koop, algemene voorwaarden, product aansprakelijkheid misleidende reclame en opdracht uit het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Uitblijven betalen bestelling 
Indien betaling binnen 14 dagen uitblijft, ontvangt u een herinnering. Indien u hierop niet reageert, ontvangt u vervolgens een aanmaning van het verschuldigde bedrag, verhoogt met 10 Euro administratiekosten. Indien betaling hierna nog steeds uitblijft wordt een derde en laatste brief verzonden, waarbij wordt gewezen dat de vordering vervolgens wordt overgedragen aan onze deurwaarder.
Logo goudsmid
HartenWeb - Gerard Hartzuiker
Postbus 228
1860 AE Bergen 
The Netherlands
Tel:  +31(0)72-58 18 468

E-mail: webwinkel@gerardhartzuiker.nl
Kamer van Koophandel:  37056067

IBAN:  NL96 INGB 0005 3230 10 
BIC-code:   INGBNL2A